בזק - הפניית שיחה באין מענה

שירות כוכבית 74 מאפשר העברת שיחות למספר אחר, אם אין מענה בקו הטלפון במהלך חמישה צלצולים (20 שניות). ניתן להפעיל את השירות במקביל להפניית שיחות במצב "תפוס".

מספור פעולה
1חייג *74
2חייג את המספר שאליו להפנות את השיחה
3הנח את השפורפרת
4לאחר הפעלת השירות, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת
5לביטול #74