בזק - הפניית שיחה בממתינה

שירות כוכבית 73 מאפשר הפניית שיחות למספר אחר, כאשר קו הטלפון שלך במצב תפוס או במצב שיחה ממתינה ניתן להפעיל במקביל להפניית שיחות באין מענה

מספור פעולה
1חייג *73
2חייג את המספר שאליו אתה רוצה להפנות
3ישמע צליל תפוס
4הנח את השפורפרת