בזק - ביטול הפניית שיחה

שירות זה מבטל הפניית שיחות / עקוב אחרי בקו בזק

מספור פעולה
1חייג #72
2הנח את השפורפרת