בזק - ביטול הפניית שיחה בממתינה

שירות זה מבטל עקוב אחרי
באין מענה , ממתינה , תפוס

מספור פעולה
1חייג #73
2הנח את השפורפרת