בזק - שירות שיחה חונה

שירות 41* (כוכבית 41) מאפשרת קישור אוטומטי עם מספר תפוס ברגע שהתפנה.
ביצוע נודניק למספר תפוס
השירות מתבטל אוטומטית לאחר 30 דקות

מספור פעולה
1חייג את המספר לאחר השמע תפוס או ממתינה
2נתק את השיחה
3חייג *41
4הנח את השפורפרת
3לביטול #41