פרטנר - הפניית שיחה באין מענה

הפניית שיחות באין מענה (פרטנר / אורנג )

מספור פעולה
1רשום *61*
2מספר הטלפון להפנייה
3רשום **
4מספר השניות לפני המעבר (לדוגמא: 20 רק לאחר 20 שניות יועבר למספר שנבחר )
5ו Send/חייג
6לביטול ##002#