בזק - הפניית שיחה ועקוב אחרי

שירות כוכבית 72 מאפשר הפניית השיחות הנכנסות אל כל טלפון אחר בארץ (כולל מפעילים נייחים וסלולאריים).

מספור פעולה
1חייג *72
2חייג את המספר שאליו אתה רוצה להפנות
3ישמע צליל תפוס
4הנח את השפורפרת
5לאחר הפעלת השירות ועד לביטולו, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת
6לביטול השירות #72